تقدیرنامه‌ها

در داستان همراهی بهساد و سازمان‌های مختلف، هیچ لحظه‌ای زیباتر از رسیدن به سرمنزل موفقیت نبوده است. آن‌جا که حس می‌کنیم بودن ما در دنیا باعث ایجاد تفاوت و ارزش در دنیا شده است و این لحظه پر از حس غرور و شادمانی است.